Aplikace — Hornictví

Vyplňování

Stále častěji se při přechodech geologických pásem na dlouhých důlních dílech a v porubech setkáváme s nutností vyplnit vznikající volné prostory. Toto je nutno zejména s ohledem na stabilitu důlních děl, vyloučení nahromadění výbušných směs plynů a pro zajištění bezpečnosti práce důlních pracovníků.

V současnosti společnost Minova Bohemia s.r.o. nabízí řadu materiálů a ověřených technologií, spolu s komplexní technickou podporou při provádění prací. Při vyplňování jsou používány speciální materiály na chemické nebo cementové bázi, zajišťující dokonalý kontakt výztuže s výlomem resp. s původní výztuží. Nové materiály obvykle několikanásobně zvětšují svůj objem, což je značná výhoda zejména s ohledem na již dlouhé dopravní cesty a omezené pracovní prostory. Použitím těchto materiálů a technologií pro vyplňování volných prostor se tyto práce stávají bezpečnější a umožňují bezproblémové využití sanovaného důlního díla po celou dobu jeho životnosti.
Krylamina Super
Krylamina Super je dvousložková výplňová a těsnící pěna vyrobená na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti migraci plynů, vysokým stupněm napěnění. Své vlastnosti si uchová i při změně objemu zatížením nadložních hornin.
Základní složky jsou nehořlavé a rozpustné ve vodě. Výsledný materiál je nehořlavý, nepřenáší plamen a nedoutná. Nepodléhá biologické korozi a UV záření, ve vodě je nerozpustný. Při stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnící vlastnosti. Její životnost v důlních podmínkách dosahuje až 5 let.

Česky
Slovensky


Krylamina superlehká
Krylamina superlehká je dvousložková výplňová a těsnicí pěna vyrobená na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se vysokým stupněm napěnění a stlačitelnosti.
Je určená pro prevenci a represi endogenních požárů, zvyšování větrního odporu vyrubaného prostoru, stavby hrází a mnoho dalších aplikací.
Česky


Ekoflex
Dvousložková výplňová a injekční fenolformaldehydová pryskyřice, vyznačující se velmi rychlou reakcí a vysokou schopností napěnění. Má podpěrný a těsnící účinek. Je určená především pro stabilizaci rozrušeného horninového masivu, rozvolněných zón při závalech, vyplňování volných prostor za výztuží a další aplikace.
Česky
Slovensky


Durafoam
Hydraulická prefabrikovaná napěňující směs na bázi cementu s podpěrným a těsnícím účinkem pro vyplňování výlomů v podzemních dílech. Nejčastěji je využívána pro sanaci nadvýlomů a závalů a mnoho dalších použití.
Česky


ADIBET-W15
Jednosložková směs práškové konzistence se zrnitostí do 1 mm, vyznačující se dlouhou dobou zpracovatelnosti a velmi dobrou čerpatelností. Určená především k vyplňování volných prostor v horninovém masivu a nežádoucích volných prostor za instalovanou výztuží. Díky objemové stálosti vytvrzené hmoty je možné ji využít také pro utěsňování.


Tekblend H
Prefabrikovaná rychle tuhnoucí směs, obsahující různé druhy cementů, jemná zrna kameniva, minerální pojiva a modifikující přísady. Je určen k dosažení výbuchuvzdorné izolace, s podpěrným a těsnícím účinkem. Materiál je vhodný také k vyplňování výlomů v podzemních stavbách, tunelech apod. Díky speciální kompozici složek lze materiál rozpojovat řetězovou pilou určenou pro lehké betony.


Výplňové vaky ADIPOL
Polypropylénové výplňové vaky jsou určeny k ohraničení prostoru, který má být vyplněn minerální cementovou směsí. Vaky jsou vhodné i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Dle typu provedení se používají vaky podélné (systém Bullflex) nebo vaky objemové.


Pažící rohož s návlekem
Pažící rohože s návlekem slouží k provedení pažení chodbové výztuže (obloukové, lichoběžníkové a jiné), jsou náhradou za tahokov, tyčovinu, svařovanou mřížovinu nebo betonové pažnice v místech raženého díla, kde je očekáván přechod přes tektonickou poruchu s předpokladem možného záparu, s následným vyplněním volného prostoru za pažící rohoží inertním materiálem.
V dílech již vyražených je pažící rohož možno na výztuž chodby instalovat z lícní strany navazováním za pomocí vázacího drátu. Tímto způsobem je možno stavět tzv. „brudníky“ v chodbách ohrožených záparem nebo s nežádoucím průnikem důlní atmosféry.

Fotogalerie
Pažící rohož s návlekem

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek