Materiály — Hornictví

Materiály pro injektáže

Polyuretanové pryskyřice

Základními složkami injekčních systémů na bázi polyuretanových pryskyřic jsou polyisokyanát (MDI) a polyol, který svými přísadami určuje výsledné vlastnosti konkrétního typu polyuretanové pryskyřice. Obě složky se dávkují v objemovém poměru 1 : 1 pomocí speciálního injekčního čerpadla. Složky jsou dopravovány odděleně až k místu aplikace, kde dojde k jejich promíchání a následně k chemické reakci. Jejím výsledkem je vznik polyuretanové pryskyřice.

Bevedol S 21 - Bevedan 1F
Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních děl a mnoho dalších použití. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 25 °C.

Česky


Bevedol WF - Bevedan
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování vlhkých a zvodnělých hornin, zpevnění přechodu porub-chodba, utěsňování průsaků vod a plynů, sanace mokrých jam. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C.
Česky
Ekopur W
Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních děl a mnoho dalších použití.

Česky
SlovenskyOrganicko-minerální hmoty

Organicko-minerální hmoty tvoří skupinu materiálů aplikovaných především v podzemním stavitelství a geotechnice.
Organicko-minerální hmoty při styku s vodou nebo s přirozenou vlhkostí nenapěňují. Díky tomu nemá přítomnost vody v injektovaném prostředí žádný vliv na mechanické parametry výsledné hmot. Tato charakteristická vlastnost je využívaná u materiálů určených pro kotevní práce nebo zpevňování horninového prostředí.
Organicko-minerální hmoty tvořící během chemické reakce pěnu jsou specifickou skupinou materiálů určenou pro dočasnou stabilizaci a vyplnění volných prostor.
Organicko-minerální hmoty nabízejí jednoduché zpracování pomocí čerpadel s poměrem dávkování složek je 1:1.


Geoflex
Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, betonových konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamžitě únosný.
Česky
Slovensky


CarboThix
Nepěnící dvousložková organicko-minerální injekční pryskyřice s prodlouženou dobou vytvrzení, určená k lepení tyčových kotev a k injektáži zavrtávacích kotevních systémů TITAN a R.
Po smíchání složek získává CarboThix tixotropní vlastnosti, takže nevytéká z dovrchních vývrtů i vrtů větších průměrů. Zároveň nepropouští vodu a je odolný proti agresivní vodě.
Fotogalerie
Geothix - použití
Česky
Slovensky


Křemopur
Pomalu reagující nepěnící pružná dvousložková organickominerální pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Je určena ke zpevňování a utěsňování hornin, vytváření izolačních fólií proti průsakům vody a průtahům větrů formou nástřiku, stabilizaci uhelného pilíře, prorážek a čeleb důlních ražených děl.
Česky
Slovensky

Těsnicí a výplňové hmotyEkoflex
Dvousložková výplňová a injekční fenolformaldehydová pryskyřice, vyznačující se velmi rychlou reakcí a vysokou schopností napěnění. Má podpěrný a těsnící účinek. Je určena především pro stabilizaci rozrušeného horninového masivu, rozvolněných zón při závalech, vyplňování volných prostor za výztuží a další aplikace.
Česky
Slovensky


Krylamina Super
Krylamina Super je dvousložková výplňová a těsnící pěna vyrobená na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti migraci plynů, vysokým stupněm napěnění. Své vlastnosti si uchová i při změně objemu zatížením nadložních hornin.
Základní složky jsou nehořlavé a rozpustné ve vodě. Výsledný materiál je nehořlavý, nepřenáší plamen a nedoutná. Nepodléhá biologické korozi a UV záření, ve vodě je nerozpustný. Při stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnící vlastnosti. Její životnost v důlních podmínkách dosahuje až 5 let.

Česky
Slovensky


Krylamina superlehká
Krylamina superlehká je dvousložková výplňová a těsnící pěna vyrobená na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se vysokým stupněm napěnění a stlačitelnosti.
Je určená pro prevenci a represi endogenních požárů, zvyšování větrního odporu vyrubaného prostoru, stavby hrází a mnoho dalších aplikací.
Česky

Hydraulické směsiTekblend H
Prefabrikovaná rychle tuhnoucí směs, obsahující různé druhy cementů, jemná zrna kameniva, minerální pojiva a modifikující přísady. Je určen k dosažení výbuchuvzdorné izolace, s podpěrným a těsnícím účinkem. Materiál je vhodný také k vyplňování výlomů v podzemních stavbách, tunelech apod. Díky speciální kompozici složek lze materiál rozpojovat řetězovou pilou určenou pro lehké betony.


Durafoam
Hydraulická prefabrikovaná napěňující směs na bázi cementu s podpěrným a těsnícím účinkem pro vyplňování výlomů v podzemních dílech. Nejčastěji je využívána pro sanaci nadvýlomů a závalů a mnoho dalších použití.


ADIBET-W15
Jednosložková směs práškové konzistence se zrnitostí do 1 mm, vyznačující se dlouhou dobou zpracovatelnosti a velmi dobrou čerpatelností. Určená především k vyplňování volných prostor v horninovém masivu a nežádoucích volných prostor za instalovanou výztuží. Díky objemové stálosti vytvrzené hmoty je možné ji využít také pro utěsňování.


Ekoment RT / Ekoment RAPID
Hydraulická prefabrikovaná směs určená pro upínání tyčových ocelových nebo syntetických kotev a pro aplikaci kotevních systémů typu R a typu TITAN. Směs obsahuje speciální cementy, plnivo do maximální velikosti zrna 0,3 mm a speciální plastifikační přísady.
Kotevní směs je jednoduše zpracovatelná, neinklinuje k segregaci, má nízké smrštění a je objemově stálá. Ekoment RT dosahuje v krátkém čase vysokých hodnot pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Při dodržení doporučeného vodního součinitele (v/c = 0,35) má hotová směs Ekoment RT tixotropní vlastnosti.

Ekoment RAPID je modifikovaná varianta směsi plnící požadavky na rychlejší náběh pevností. Využívá směs portlandského a hlinitanového cementu (< 15%). Ekoment RAPID je využíván především pro upínání kotevních prvků s možností jejich aktivace v krátkém čase. Směs obsahuje kromě základní báze speciální cementy, plnivo o maximální velikosti zrna 0,5 mm a speciální plastifikační přísady.
Česky


Jetblend
Prefabrikovaný rychle tuhnoucí přípravek, obsahující speciální cementy a přísady. Je určen ke zpevnění hornin a zemin injektáží, provádění injektovaných a zavrtávaných mikropilot, injektáž kotev a mnoho dalších použití. Hotová směs se vyznačuje rychlým a výrazným nárůstem pevnosti tlaku i v tahu za ohybu v závislosti na čase.

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek