Materiály — Stavebnictví

Materiály pro injektáže

Polyuretanové pryskyřice

Základními složkami injekčních systémů na bázi polyuretanových pryskyřic jsou polyisokyanát (MDI) a polyol, který svými přísadami určuje výsledné vlastnosti konkrétního typu polyuretanové pryskyřice. Obě složky se dávkují v objemovém poměru 1 : 1 pomocí speciálního injekčního čerpadla. Složky jsou dopravovány odděleně až k místu aplikace, kde dojde k jejich promíchání a následně k chemické reakci. Jejím výsledkem je vznik polyuretanové pryskyřice.

CarboPur WF
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
Anenský podjezd, Pardubice obr. 1Anenský podjezd, Pardubice obr. 2BrnoKlimkoviceLachov obr. 1Lachov obr. 2Nepomuk obr. 1Nepomuk obr. 2Tunel Siglufjördur, Island obr. 1Tunel Siglufjördur, Island obr. 2Železniční most Cífer obr. 1Železniční most Starkoč obr. 1
Česky
Slovensky


CarboPur WFA
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků tlakové vody a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 25 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
NovoveskáPodhradíBěleč obr. 1Běleč obr. 2Přivaděč pitné vody Želivka obr. 1Přivaděč pitné vody Želivka obr. 2ČOV Jablunkov obr. 1
Česky
Slovensky


CarboPur WT
Ihned reagující dvousložková injekční pryskyřice, určená pro zastavení a utěsnění silných průsaků vod a vody proudící pod tlakem. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
Přivaděč pitné vody Želivka obr. 1Přivaděč pitné vody Želivka obr. 2
Česky
Slovensky


CarboPur WX
Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji využít pro upínání lepených typů kotevních prvků v prostředí obsahujícím pouze malé množství vody.
Vyznačuje se dlouhou dobou reakce v suchém prostředí, na styku s vodou významně urychlenou. Použitelná při teplotách 0 - 40°C.
Fotogalerie
Kolektor Bělohorská, Praha obr. 1Kolektor Bělohorská, Praha obr. 2Ředitelství Policie ČR, StrakoniceŽelezniční propustek Jablonné, trať Děčín - Liberec obr. 1Železniční propustek Jablonné, trať Děčín - Liberec obr. 2
Česky
Slovensky


CarboStop 42 - CarboAdd 42
S vodou rychle reagující jednosložková hydrofobní polyuretanová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou při aplikaci. Separátní katalyzátor umožňuje nastavení doby reakce v závislosti na teplotě prostředí a okolních podmínkách. Tvoří tuhou pěnu s nízkým stupněm napěnění a je určena ke zpevnění a utěsnění jemnozrnných zvodnělých zemin, injektáži rozvolněných hornin a injektáži porézních struktur. Neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Použitelná při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Fotogalerie
Tunel Dobrovského II, Brno obr. 1Tunel Dobrovského II, Brno obr. 2Tunel Dobrovského II, Brno obr. 3
Česky


CarboStop 102 - CarboAdd 102
S vodou rychle reagující jednosložková hydrofobní polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při aplikaci. Separátní katalyzátor umožňuje nastavení doby reakce v závislosti na teplotě prostředí a okolních podmínkách. Tvoří tvrdou pěnu a je určena k utěsnění trhlin a spár stavebních konstrukcí a injektáži porézních struktur. Neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Použitelná při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Česky
Slovensky


CarboStop 401 - CarboAdd 401
S vodou rychle reagující, jednosložkové polyuretanové pryskyřice se separátním akcelerátorem, který umožňuje nastavit dobu reakce. Pryskyřice řady CarboStop 401 tvoří pružnou pěnu, která je určena k utěsnění trhlin a spár stavebních konstrukcí a k injektáži porézních struktur. Neobsahují fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Jsou použitelné při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Česky


CarboCrackseal H Plus
Pomalu reagující, trvale pružná a vysoce elastická dvousložková polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při aplikaci. Používá se k vyplňování, utěsňování a pružnému spojení trhlin a spár ve stavebních konstrukcích.
CarboCrackseal H Plus velmi dobře ulpívá na suchém i vlhkém betonu. Má vynikající přídržnost na běžných stavebních materiálech a vysokou odolnost proti dotržení. Je použitelný při teplotách prostředí v rozsahu 6 – 40 °C.
ČeskyOrganicko-minerální hmoty

Organicko-minerální hmoty tvoří skupinu materiálů aplikovaných především v podzemním stavitelství a geotechnice.
Organicko-minerální hmoty při styku s vodou nebo s přirozenou vlhkostí nenapěňují. Díky tomu nemá přítomnost vody v injektovaném prostředí žádný vliv na mechanické parametry výsledné hmot. Tato charakteristická vlastnost je využívaná u materiálů určených pro kotevní práce nebo zpevňování horninového prostředí.
Organicko-minerální hmoty tvořící během chemické reakce pěnu jsou specifickou skupinou materiálů určenou pro dočasnou stabilizaci a vyplnění volných prostor.
Organicko-minerální hmoty nabízejí jednoduché zpracování pomocí čerpadel s poměrem dávkování složek je 1:1.

Geoflex
Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, stavebních konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamžitě únosný.
Česky
Slovensky


WilkitFoam T
Rychle reagující, silně expandující výplňová pěna, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. WilkitFoam T je možno aplikovat při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C. Pěna je určena zejména pro rychlé vyplňování volných prostor a nadvýlomů, dočasné zpevnění a utěsnění hornin nebo zemin.
Výsledný produkt není rozpustný ve vodě ani ve zředěných kyselinách a je neutrální vůči podzemním vodám.
Fotogalerie
Návarovský tunel obr. 1Návarovský tunel obr. 2Návarovský tunel obr. 3Vyplňování kaveren v horninovém masivuVyplňování kaveren v horninovém masivu
Česky
Slovensky

Ostatní pryskyřice

Materiály zařazené do této skupiny jsou využívány ve zvláště složitých případech injektáže - pro zpevňování hornin a nesoudržných zemin, k omezení a zastavení přítoků vod, k utěsňování trhlin a vyplňování rozsáhlých dutin a kaveren, sanaci trhlin a prasklin ve stavebních konstrukcích, těsnění tekoucí vody v hrázích a stavebních konstrukcích vodních děl a mnoho dalších použití.

CarboEpox
Dvousložková epoxidová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou, určená k injektážím betonových konstrukcí, a to i ve vlhkém prostředí. Je schválena pro použití ve styku s pitnou vodou. Pryskyřice je použitelná při teplotách povrchu konstrukce v rozmezí 10 – 40 °C.
Není vhodná pro aplikaci v prostředí s tekoucí vodou a do trhlin namáhaných dynamickým zatížením.

Fotogalerie
Oprava mostní konstrukce obr. 1Oprava mostní konstrukce obr. 2Oprava mostní konstrukce obr. 3KB Ostrava obr. 1KB Ostrava obr. 2KB Ostrava obr. 3
Česky
Slovensky

Metakrylátové gely

Pružné gely s řiditelnou dobou reakce, jejichž počáteční viskozita je blízká viskozitě vody. Mají vynikající penetrační a těsnicí schopnosti. Jsou určeny k utěsňování cihelného zdiva, utěsňování trhlin v betonových konstrukcích nebo k plošné ochraně stavebních konstrukcí pod úrovní terénu proti působení zemní vlhkosti, variantně i pro dočasné utěsnění a stabilizaci zemin. Svůj flexibilní charakter si zachovávají i po vyschnutí. Nemají korozivní účinky. Mohou se zpracovávat jedno- nebo dvousložkovými čerpadly.

CarboCryl Hv / CarboCryl Hv Long
Těsnicí, pružný dvousložkový injekční metakrylátový gel s hydrofilními vlastnostmi. Je určen pro injektáž trhlin betonových konstrukcí, injektáž těsnicích stěn, injektáž zdiva – vytvoření horizontální clony proti vzlínající vlhkosti, vytváření dodatečné rubové injektáže nebo dočasnou stabilizaci nesoudržných zemin.
CarboCryl Hv je schválen pro styk s pitnou vodou. Je použitelný při teplotách v rozmezí 5 až 30 °C.
Fotogalerie
METRO IV.C1 obr. 1METRO IV.C1 obr. 2METRO IV.C1 obr. 3METRO IV.C1 obr. 4METRO IV.C1 obr. 5Tunel Mrázovka obr. 1Rodinný dům Tišnov obr. 1Rodinný dům České Budějovice obr. 1
Česky
Slovensky


CarboCryl Wv
Velmi rychle utěsňující hydrofilní, flexibilní dvousložkový metakrylátový gel, určený pro utěsňování přítoků vody, clonové injektáže v půdě a rozvolněné hornině a sanaci dilatačních spár (s CarboCrylem Plus). CarboCryl Wv je schválen pro styk s pitnou vodou Použitelný při teplotách mezi 5 a 30 °C.
Fotogalerie
VD Gabčíkovo obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 2Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 3Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 4
Česky
Slovensky


CarboCryl Plus
Vodní disperze polyakrylátu, která může být použita místo vody k přípravě složky B při zpracování metakrylátových gelů CarboCryl Hv a CarboCryl Wv.
Použití disperze CarboCryl Plus vede ke zvýšení flexibility a přilnavosti gelů k materiálům na silikátové bázi. Rovněž se takto zvýší obsah pevné hmoty gelu, což vede k výraznému snížení smršťování v suchém prostředí; toto je obzvlášť účelné v místech, kde je nutné počítat s vysycháním gelu na kontaktu se vzduchem, například při sanaci dilatačních spár gelem CarboCryl Wv Plus nebo sanaci trhlin gelem CarboCryl Hv Plus.
Fotogalerie
VD Gabčíkovo obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 4
Česky
Slovensky

Hydraulické směsiEkoment RT / Ekoment RAPID
Hydraulická prefabrikovaná směs určená pro upínání tyčových ocelových nebo syntetických kotev a pro aplikaci kotevních systémů typu R a typu TITAN. Směs obsahuje speciální cementy, plnivo do maximální velikosti zrna 0,3 mm a speciální plastifikační přísady.
Kotevní směs je jednoduše zpracovatelná, neinklinuje k segregaci, má nízké smrštění a je objemově stálá. Ekoment RT dosahuje v krátkém čase vysokých hodnot pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Při dodržení doporučeného vodního součinitele (v/c = 0,35) má hotová směs Ekoment RT tixotropní vlastnosti.

Ekoment RAPID je modifikovaná varianta směsi plnící požadavky na rychlejší náběh pevností. Využívá směs portlandského a hlinitanového cementu (< 15%). Ekoment RAPID je využíván především pro upínání kotevních prvků s možností jejich aktivace v krátkém čase. Směs obsahuje kromě základní báze speciální cementy, plnivo o maximální velikosti zrna 0,5 mm a speciální plastifikační přísady.
Česky


Jetblend
Prefabrikovaný rychle tuhnoucí přípravek, obsahující speciální cementy a přísady. Je určen ke zpevnění hornin a zemin injektáží, provádění injektovaných a zavrtávaných mikropilot, injektáž kotev a mnoho dalších použití. Hotová směs se vyznačuje rychlým a výrazným nárůstem pevnosti tlaku i v tahu za ohybu v závislosti na čase.

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek