Reference

Podzemní stavitelství a hornictví

Akce, místo realizace, řešený problém Objednatel Finanční objem Termín
Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – Stavba II: Kolektor Centrum Zajištění nadloží při ražbě výrubu štol a komor zpevňující injektáží Subterra a.s. 9 026 tis. Kč 03–08 / 2003
Provedení mikropilotových deštníků – Metro IV.C Subterra a.s. 2 952 tis. Kč 04-06 / 2005
Tunel Klimkovice - zajištění stěny stavební jámy zavrtávanými kotvami TITAN a ocelovými převázkami Subterra a.s. 1 142 tis. Kč 06 / 2005-07 / 2005
Statické zajištění stability silnice II / 478 Rychvald-Orlová v rámci zajištění ústí starého důlního díla Martinská štola DIAMO s.p. o.z. GEAM, Dolní Rožínka 1 588 tis. Kč 11 / 2006
Sanace tunelových pásů č. 2 a 3 na stavbě "Trať ČD Liberec-Harrachov" - Harrachovský tunel Chládek a Tintěra a.s. Pardubice 1 862 tis. Kč 06 / 2007
Chemická injektáž v rámci stavby "Silnice I / 42 Brno VMO, Dobrovského B" tunel 2 - ražená část, zajištění průzkumných štol IIa a IIb Subterra a.s. 12 560 tis. Kč 11 / 2007
Provedení podzemních těsnících stěn pomocí injektáže PUR pryskyřicí INGPORS s. r. o. 6 953 tis. Kč 07 / 2007–11 / 2007
Tunel Blanka likvidace havarijního stavu - chemická injektáž v místě závalu Metrostav a.s. 6 565 tis. Kč 05 / 2008–06 / 2008
Provedení odvodnění klenby tunelu pod Vítkovem Subterra a.s. 1 700 tis. Kč 03 / 2010-05 / 2010
Zajištění ostění Bohuslavického tunelu Chládek a Tintěra a.s. Pardubice 1 586 tis. Kč 05–06 / 2010
Dělící injektážní stěna – manipulační kolejiště Heřmanice DIAMO s.p., závod ODRA 2 808 tis. Kč 12 / 2010–05 / 2011
Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní - sanace tunelu Ošelínského a Pavlovického SKANSKA a.s. 10 517 tis. Kč 01–05 / 2011
Vrtání vývrtů a instalace kotev v podzemí uhelného dolu a související pomocné práce - Důl ČSM OKD, a.s. 14 860 tis. Kč 04 / 2011–08 / 2012
Vrtání vývrtů a instalace kotev v podzemí uhelného dolu a související pomocné práce - Důl Paskov OKD, a.s. 16 631 tis. Kč 05 / 2011 –08 / 2012
Vrtání vývrtů a instalace kotev v podzemí uhelného dolu a související pomocné práce - Důl Darkov OKD, a.s. 19 754 tis. Kč 01–06 / 2012
Sanace Jívovského tunelu Chládek a Tintěra Pardubice a.s. 4 625 tis. Kč 09–11 / 2012
Dědičná štola pod Smetanovými, Kopeckého, Šafaříkovými a Křižíkovými sady - sanace podzemní štoly POHL CZ a.s. 13 100 tis. Kč 01 / 2013–05 / 2014
Rekonstrukce tunelu Velký Prštický, 2. etapa SŽDC a.s. 12 528 tis. Kč 03 / 2013–10 / 2013Geotechnika a zakládání

Akce, místo realizace, řešený problém Objednatel Finanční objem Termín
Rekonstrukce a statické zajištění Ostravského muzea, úpravy podloží a základové spáry, injektáž podzákladí, mikropiloty, sanace zdiva VOKD a.s. Ostrava 6 479 tis. Kč 11 / 2003-08 / 2004
Sanace základů a podzákladí věže Ostravského muzea, úpravy podloží a základové spáry, injektáž Subterra a.s. 3 112 tis. Kč 03–05 / 2005
Přístavba haly linky BOH2 ROCKWOOL - Bohumín Zajištění stability základů haly železobetonovými pilotami a mikropilotami Rockwool a.s. 1 200 tis. Kč 10 / 2006
Založení nově budované konstrukce ACO Aglomerace Sever na zavrtávaných mikropilotách STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Ostrava a.s. 3 470 tis. Kč 03 - 04 / 2010
Sanace skalního masívu v ul. Pražská v Teplicích Sanace skal Statutární město Teplice 14 592 tis. Kč 07–09 / 2011
NKP SZ Hluboká nad Vltavou- sanace svahových pohybů za objektem č.p.157 Sanace skal Národní památkový ústav s.p. 683 tis. Kč 08–09 / 2011
Založení nově budované konstrukce na zavrtávaných mikropilotách Biocel Paskov a.s. OHL ŽS a.s. 3 279 tis. Kč 01 / 2012
Zatěsnění spáry základové desky a milánské stěny CTP Invest a.s. 849 tis. Kč 01–03 / 2012
Orlová – sesuv Olmovec I. - zajištění ujíždějícího svahu kotveným ŽB prahem založených na MP Město Orlová 3 950 tis. Kč 10 / 2012–04 / 2013
Jablunkov – zabezpečení sesuvu na ul. Lesní Doplnění opěrné zdi, přespádování terénu, odvodnění svahu TALPA RPF s.r.o. 2 700 tis. Kč 08 / 2013–05 / 2014
Sanace svahu v ulici Mlýnská v Teplicích - zajištění svahu pletivem a kotvami R32 vč. kácení náletové zeleně, bourací práce Město Teplice 5 082 tis. Kč 10–12 / 2014
Sanace svahu nad obytnými domy – Lysec Supí Vrch - sanace svahu Obec Bžany 2 274 tis. Kč 10 / 2014–03 / 2015Pozemní stavitelství

Akce, místo realizace, řešený problém Objednatel Finanční objem Termín
Celková sanace železobetonových konstrukcí nádrží zahušťovačů na závodě chemické úpravny DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem, o.z. GEAM Dolní Rožínka 6 099 tis Kč 07–08 / 2003
Oprava stropních panelů a obvodových stěn v prostorech filtrace na úpravně vody Želivka Pražské vodovody a kanalizace a. s. Praha 3 540 tis. Kč 07–09 / 2004
Úpravna vody Podhradí u Vítkova. Výměna tepelné izolace v mezistřešním prostoru hal filtrů, oprava OK nátěry stropních podhledů v halách filtrů pitné vody SmVaK a.s. Ostrava 1 346 tis. Kč 09 / 2004 - 12 / 2004
Oprava vnějších stěn ozonizačních nádrží na úpravně vody Želivka Pražské vodovody a kanalizace a. s. Praha 5 915 tis. Kč 10 / 2004–02 / 2005
Oprava stropních panelů a obvodových stěn v prostorech filtrace II na úpravně vody Želivka Pražské vodovody a kanalizace a.s. Praha 995 tis. Kč 11 / 2005 - 01 / 2006Vodohospodářské stavitelství

Akce, místo realizace, řešený problém Objednatel Finanční objem Termín
Ostravský oblastní vodovod – sanace III. přivaděče - Omezení přítoků balastních vod do přivaděče pitné vody pomocí injektáže SmVaK a.s. Ostrava 3 343 tis. 12 / 2002
Kompletní sanace betonových konstrukcí jezové lávky, nábřežních zdí a pilířů, oprava správních a technologických objektů jezu Ostrava - Přívoz ŽS Brno, a.s. Brno 3 387 tis. Kč 09–12 / 2004
Vodojem Rychvald - kompletní rekonstrukce věžového vodojemu, sanace a statické zajištění SmVaK a.s. Ostrava 5 564 tis. Kč 05 - 10 / 2005
Vodní dílo Železná vrata (Portile de Fier) Rumunsko - Utěsnění průsaků vody v dilatačních spárách ŽB konstrukce vodní elektrárny AAA. IZOCONSTRUCT s.r.l, Bukurešť 750 tis. Kč 11 / 2005 - 12 / 2005
Sanace ostění částí štolových přivaděčů pitné vody Běleč I - Švařec a Běleč II-Štěpánovice. Sanace ŽB ostění štolových přivaděčů, provedení injekčních a tyčových kotev, výplňových injektáží dutin polyuretanovými pryskyřicemi a cement.směsí Subterra a.s. 10 155 tis. Kč 03–09 / 2006
Zajištění stavební jámy přelivu VD Bystřička -rekonstrukce přelivu Rovina a.s. 4 839 tis. Kč 03–06 / 2008
Oprava jezu Olše Třinec km 47,920 Povodí Odry, s.p. 1 816 tis. Kč 06–12 / 2012
Lomná km 0,000-4,000 - vrtací a injekční práce POHL CZ a.s. 2 064 tis. Kč 10 / 2012–07 / 2013Inženýrské stavitelství

Akce, místo realizace, řešený problém Objednatel Finanční objem Termín
Dálnice A-4 Wirek-Batorego v okolí Katovic,Polsko Komplexní provedení hřebíkování svahu, pilot a mikropilot a výstavba opěrných zdí pro zpevnění svahu násypu dálnice INŽENÝRSKÝ ZÁVOD GOREM Sp z.o.o. Sosnowiec 10 530 tis. Kč 01 -12 / 2004
Přeložka silnice I / 33 Česká Skalice Hřebíkování svahů a stříkané betony v zářezu silničního tělesa Stavby silnic a železnic a.s. 7 365 tis. Kč 06 / 2005 - 07 / 2005
Trať ČD Železný Brod - Tanvald, Navarovský tunel - Provedení injekčních zavrtávaných kotev, sklolaminátových kotev a injektáže volných prostor Chládek a Tintěra silnice a železnice a.s., Pardubice 1 782 tis. Kč 01–05 / 2006
Rekonstrukce náspu v km 39,1 - 39,3 žel. trať Strakonice - Volary SKANSKA ŽS a.s. Praha 8 066 tis. Kč 09–10 / 2006
Silnice I / 57 Vrchy - I. etapa - Sanace ujíždějícího svahu silnice pomocí železo-betonových opěrných zdí a mikropilot Ředitelství silnic a dálnic ČR 4 992 tis. Kč 09–11 / 2006
Silnice I / 58 Frenštát - zajištění stability sesuvu svahu opěrnou zdi a mikropilotami Ředitelství silnic a dálnic ČR 3 017 tis. Kč 09 -11 / 2006
Elektrizace trati vč. PEÚ Ostrava Hl.nádraží-Ostrava Kunčice, podchod v km 2,311 km - prodloužení, směr Stodolní ulice FIRESTA Fišer rekonstrukce,stavby a.s., Brno 7 044 tis. Kč 01 - 12 / 2007
Provedení podzemních těsnících stěn PTS I (90m) a PTS II (60m) na skládce Babica Bošany INGPORS s.r.o Dolné Vestenice 8 284 tis. Kč 05–07 / 2007
Zřízení opěrné zdi v km 21,903-21,991 a 22,221-22,277 silnice II / 474 v obci Orlová Moravskoslezský kraj 3 637 tis. Kč 07 -11 / 2007
Provedení komplexního zpevnění svahu železničního náspu náspu hřebíky TITAN s předpětím na železniční trati Miedzilesie (Polsko)-státní hranice s ČR SKANSKA S.A., Warszava 4 234 tis. Kč 07–08 / 2007
Zřízení opěrné zdi podél silnice III / 4686 v obci Chotěbuz Moravskoslezský kraj 2 536 tis. Kč 11 - 12 / 2007
ET vč. PEÚ Letohrad - Lichkov - kompletní dodávka a provedení zajištění svahu pomocí kotvených ocelových sítí SKANSKA DS a.s. Praha 1 439 tis. Kč 01 - 05 / 2008
Sanace náspu v km 189,800 – 190,050 trati České Velenice – České Budějovice WALTEC, v.o.s. 1 777 tis. Kč 10 / 2008
Sanace skalního zářezu v km 9,030 – 9,510 trati Hranice – Vsetín TOMI-REMONT a.s. 5 999 tis. Kč 08–09 / 2009
Stavebno- technické opatrenia na svahách ciest I. triedy SR“ Ratkovo I / 18 - sanace skal Slovenské tunely a.s. 1 716 tis. Kč 12 / 2009
Dolný Harmanec – Harmanecká jaskyňa km 21,100-24,300 - sanace skal Slovenské tunely a.s. 4 888 tis. Kč 12 / 2009–01 / 2010
Optimalizace trati Planá u Mariánských lázní – Cheb, Valy - Lázně Kynžvart - sanace skal EUROVIA a.s. 3 521 tis. Kč 02–04 / 2010
Oprava silnice II / 457 Travná - Javorník Vybudování opěrných zdí SKANSKA a.s. 3 443 tis. Kč 05–09 / 2010
Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá u Mariánských Lázní - sanace skal SKANSKA DS a.s. 54 066 tis. Kč 06 / 2008–09 / 2010
Odkladné povodňové škody na sil. I. třídy v Moravskoslezském kraji - založení a stabilizace nově budovaných opěrných zdí SKANSKA a.s. 4 004 tis. Kč. 07–10 / 2010
Kompletní vybudování a zajištění stavební jámy pro vjezdový portál Zahradnického tunelu Subterra a.s. 6 961 tis. Kč 07–09 / 2010
Silnice I / 46 Bílčice – sanace silnice - vybudování kotvených opěrných zdí Ředitelství silnic a dálnic ČR 5 664 tis. Kč 12 / 2011–05 / 2012
Rekonstrukce Střelenského tunelu, zárubní zeď v km 23,798 – 23,963 - vybudování kotvené opěrné zdi CTB a.s. 3 200 tis. Kč 04–08 / 2012
Most přes Svitávku v Lindavě, mikropilotové založení opěr mostu EUROVIA a.s. 1 295 tis. Kč 07–09 / 2012
Sanace propadu silnice II / 422 u obce Šardice Provedení přemostění otvoru propadu ŽB deskou založenou na závrných mikropilotách DIAMO s.p., závod GEAM 4 180 tis. Kč 08–10 / 2012
Modernizace železniční trati Nové Město nad Váhom – Púchov - sanace skal CTB a.s. 12 699 tis. Kč 05 - 06 / 2013
Silnice I / 11 Mokré Lazce – hranice okr. Opava Zajištění stěny výkopu technologií kotveného stříkaného betonu SKANSKA a.s. 4 198 tis. Kč 05–12 / 2013
Silnice I / 11 Komárov, Nátrž v km 256,33, Zajištění zemního kužele pod silnici v blízkosti řeky Ředitelství silnic a dálnic ČR 1 239 tis. Kč 07–08 / 2013
D1 Modernizace - úsek 5, Šternov – Psáře - sanace skal EUROVIA a.s. 7 995 tis. Kč 03–09 / 2014
Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 3. Část - zřízení dynamických bariér SŽDC a.s. 24 328 tis. Kč 07–08 / 2014
Stabilizace nepravidelných horninových bloků Okrouhlice - Světlá n.S. (Horní pohleď II) km 236,750 - 236,850 - sanace skal SŽDC a.s. 7 103 tis. Kč 07–08 / 2014
1 / 59 Donovaly – Motyčky, záchytné zaridenie proti pádu skal - sanace skal, zřízení dynamických bariér Slovenská správa ciest a.s. 23 557 tis. Kč 06–12 / 2014
Sanace Říkovského tunelu SŽDC a.s. 16 100 tis. Kč 07 / 2014–03 / 2016
II / 169 a II / 145 Dlouhá Ves – Radešov - zajištění skal a vyztužování svahu EUROVIA a.s. 7 961 tis. Kč 03–05 / 2015
Rekonstrukce žel svršku Kaznějov – Plasy - sanace skal Berger Bohemia a.s. 3 500 tis. Kč 04–06 / 2015
Odstranění propadů traťové rychlosti Turnov – Liberec – sanace skal a Sedlejovického tunelu EUROVIA a.s. 19 500 tis. Kč 07–10 / 2015
III / 405 Příseka – obchvat, Stabilizace svahu ocelovými sítěmi - sanace svahu COLAS CZ a.s. 6 000 tis. Kč 06–09 / 2015
Rekonstrukce Rigelského tunelu SŽDC a.s. 38 500 tis. Kč 06–12 / 2015
Sanace skalních stěn Budčice SŽDC a.s. 15 800 tis. Kč 10 / 2015–01 / 2016
Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí - sanace svahu Berger Bohemia a.s. 22 320 tis. Kč 08–11 / 2015